ÁSZF

A Gran Papír Kft. Általános Szerződési Feltételei

1. A szerződés létrejötte

Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a Gran Papír Kft. (2509 Esztergom-Kertváros, Retek u. 1. adószám: 13394855-2-11) továbbiakban, mint „szállító" és a „megrendelő" által már megkötött és valamennyi jövőbeni szállítási szerződésnek.
Alapját képezik valamennyi ajánlatnak, szállítási szerződésnek és teljesítésnek.

Az Általános Szerződési Feltételektől való bármilyen eltérés csak külön írásbeli megállapodásban történhet.
A szállító ajánlatai minden esetben csak informatív jellegűek. Az ajánlat alapján a szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelő megrendelését írásban megküldi a szállítónak és azt a szállító írásban visszaigazolta vagy a megrendelt áru szállítását teljesíti a megrendelésben szereplő feltételekkel.

A szállító által visszaigazolt megrendelés még visszamondható legkésőbb a megrendelésben szereplő termék legyártásának megkezdése előtti napig. A gyártás napja termékenként különböző lehet, ezt megrendelésenként egyeztetni szükséges. A megrendelt és visszaigazolt tételek legyártását követően a megrendelés már nem mondható le. A legyártott terméket a megrendelő köteles átvenni és kifizetni a szerződésben foglalt feltételek szerint.

2. A szállítás feltételei

A szállító vállalja, hogy a szállítási szerződésben (visszaigazolt megrendelésben) szereplő terméket a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben, a megadott határidőn belül a megrendelőnek leszállítja. Amennyiben a megrendelés teljesítésének a szállítási szerződésben meghatározott megrendelői teljesítés (pl. előrefizetés) az előfeltétele és az nem teljesül időben, akkor a szállítónak joga van mindaddig nem teljesíteni a szerződést, amíg az előfeltétel nem teljesül és fenntarthatja a jogot a szállítási határidő módosítására.

A termékszállítás teljesítésének feltételei:
- a megrendelő részéről írásos, minden feltételt tartalmazó megrendelés leadása
- a szállító által írásban visszaigazolt megrendelés
- a jelen ÁSZF egyszeri, cégszerű aláírással ellátott példányának megküldése a szállítónak
- a szállítási szerződés egyszeri, cégszerű aláírása

3. Fizetési feltételek, árak

A szállító a szállítói szerződésben (illetve annak ármellékletében) szereplő ajánlati árakra (külön írásos megállapodás hiányában) 3 hónap árgaranciát vállal.
Ennek ellenére a szállító fenntartja az árváltoztatás jogát olyan esetben, amikor a normális piaci folyamatoktól eltérő mértékű alapanyag, segédanyag, energia stb. árváltozás következik be vagy a forint leértékelése kiugró mértékű.

Árváltozás esetén a szállító a megrendelőt 30 nappal az árváltoztatás előtt írásban értesíti.

A fizetési feltételeket a felek a szállítási szerződésben rögzítik és azt az írásos megrendelésnek és annak visszaigazolásának is tartalmaznia kell.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szállító felé lejárt tartozása áll fenn, akkor a szállító mindaddig nem igazolja vissza a megrendelését, amíg tartozását nem rendezi. A szállítónak joga van ez esetben a megrendelésben kért szállítási határidőt módosítani és az ebből eredő károkért a szállító nem vállal felelősséget.

A szállító a szállítás teljesítését, illetve a szerződésben visszaigazolt határidőt követően 3 munkanapon belül jogosult a számlát kiállítani a megrendelőnek. A szállító az átvételt igazoló szállítólevél alapján állítja ki és küldi meg a számlát a megrendelőnek. A megállapodott fizetési határidő számítás kezdő napja az áru átvételének dátuma.

A számla tartalmával kapcsolatban a vevő a számla kézhez vételétől számítva 5 munkanapon belül írásban kifogást tehet, melyre a Gran Papír Kft 5 munkanapon belül válaszol, illetve intézkedik. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására.

A fizetési feltételek megszegése esetén a Gran Papír Kft jogosult a fizetési feltételek visszavonására, a szerződéstől való elállásra, illetve nyitott követelések azonnali esedékessé tételére.

A megrendelő köteles a szerződésben rögzített határidőben kifizetni a számlát.
Amennyiben a megrendelő részére kiállított számla fizetési határideje lejárt, akkor egy következő megrendelésben kért termék csak a lejárt számla kifizetése esetén vagy az újabb megrendelésben szereplő áru készpénzfizetése ellenében vehető át.
Számlával kapcsolatos reklamációt a szállító a számla kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fogad el.
A számlareklamáció nem mentesíti a megrendelőt a fizetési kötelezettsége alól. Jogos számlareklamáció esetén a szállító korrigálja a számlát és a megállapodott összeget visszatéríti.

4. A termék minősége és mennyisége

A szállító vállalja a szerződésben szereplő termék leszállítását a megrendelőnek a megrendelésben előre meghatározott minőségben és mennyiségben.
A minőség meghatározása történhet előzetesen bemutatott termékspecifikáció, technikai adatlap és referencia-minta alapján.

A szállító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a szerződés megkötésekor még előre nem látható okból az előzetesen egyeztetett minőségű termék gyártása/gyártatása lehetetlenné válna vagy megszűnne, akkor ahhoz hasonló minőségű, helyettesítő terméket ajánljon. Amennyiben a megrendelő az eredetileg meghatározott minőségű termék helyett nem fogadja el a felkínált helyettesítő terméket, akkor a szállítónak joga van elállni a szerződés teljesítésétől.

A szállítónak joga van meghatározni a megrendelhető legkisebb mennyiséget, melynél kevesebbre vonatkozó megrendelést nem köteles elfogadni.

A termékek gyártási technológiájának következtében a leszállításra kerülő mennyiség +/- 10% mértékben eltérhet a megrendelt mennyiségtől, melyet a megrendelő tudomásul vesz és az esetleges többlet mennyiséget köteles átvenni és megfizetni. A meghatározott 10% hiány esetében a megrendelő nem kérheti a hiányzó mennyiség pótlását.

A minőségi és mennyiségi átvétel a szerződésben megállapodott teljesítés helyén történik. Az áru átvételét követően utólagos reklamációt a szállító nem fogad el.

5. A teljesítés helye és ideje (szállítási határidő)

A szállító vállalja a termék leszállítását a szerződésben megállapított helyre. A teljesítés helyét (szállítási címet) a megrendelő köteles feltüntetni az írásos megrendelésében és azt tartalmaznia kell a visszaigazolásnak is.

Amennyiben a teljesítés helye a megrendelő telephelye, akkor a megrendelő köteles a terméket a szállítmány megérkezésének napján átvenni.

Az áru érkezéséről szállító előzetesen értesíti a megrendelőt, hogy annak fogadására fel tudjon készülni.

Amennyiben a megrendelő a megrendelt termék átvételének helyeként a szállító raktárát jelöli meg, akkor köteles a terméket a visszaigazolásban előre meghatározott időpontban vagy legkésőbb azt követő 5 munkanapon belül átvenni.
5 munkanapig a szállító térítésmentesen raktározza azt, de az ezt meghaladó időszakra naponta az áruérték 0,15 %-át kitevő raktározási költséget számít fel.

6. Pénzügyi teljesítés

A megrendelő vállalja, hogy a szerződésben elfogadott egységár alapján kiszámlázott összeget, valamint megállapodott egyéb költségeket (pl. fuvarköltség) időben megfizeti

Késedelmes fizetés esetén a bruttó számlaértékre vonatkozóan a szállító a késedelem időszakára késedelmi pótlékot számol fel, amelynek mértéke:

  1. Belföldi vevő esetén (Magyarországi telephellyel rendelkező):
    a. Késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt összege.

  2. Külföldi vevő esetén (Magyarországi telephellyel nem rendelkező):
    a. Vevői késedelem esetén a jogosult- a kötelezettségekről küldött emlékeztető levél nélkül- a késedelembe esés napjától a kötelezettség kiegyenlítéséig a követelendő összeg minden egyes késedelmi nappal számított 0,05%-a.

A megrendelő a késedelmi kamatot is köteles megfizetni számla vagy terhelő levél ellenében.
A megrendelő kötelezi magát, hogy az általa kezdeményezett szerződésbontás esetén az addigi beszerzési költségeket megfizeti.

Azon esetekben ahol az elmaradt követelés csak külső követeléskezelő bevonásával, vagy jogi úton érvényesíthető a szállító az ügymenet lezárásáig felmerült teljes költséget (késedelmes jelentésből adódó biztosítási díj; sikerdíj; eljárási illeték, hitelezői igény bejelentési díj; ügyvédi díj) átterheli a megrendelőre, melyet a késedelmi kamattal együtt köteles megfizetni. Késedelem esetén a behajtási költségátalány minimum 40 euro összegű.

Amennyiben a megrendelő szerződésbontásának időpontja előtt megtörténik a termék legyártása, de a szállítása még nem, a megrendelő akkor is köteles kifizetni az áru ellenértékét.
Szerződésbontást, megrendelés lemondást kizárólag írásban, cégszerűen aláírva fogad el a szállító.

A fizetési határidő lejáratát követő harmadik munkanapon fennálló késedelem esetén emlékezető levelet (első fok) küldünk ki melynek formája email, vagy fax melyet eljuttatunk partnerünk részére. Az emlékeztető kézhezvételét követően a vevőnek lehetősége van egyeztetésre. Ezzel egy időben a halasztott fizetéssel történő áruvásárlás azonnal újraértékelésre kerül a Gran Papír vezetősége által.

Ha nem történik visszajelzés és külön írásbeli megegyezés, vagy nem történik teljesítés a fizetési határidő lejáratát követő 14. napon fizetési felszólítást állítunk ki melyet email, fax vagy postai úton eljuttatunk partnerünk részére. A fizetési határidő lejáratát követő 45 napon a vevő kintlévőségét a Gran Papír Kft átadja a vele szerződésben álló követeléskezelő felé.

Ha a késedelmes fizetés rendszeres, illetve két alkalommal eléri a 14 napot a Gran Papír jogosult átutalással történő fizetés átmeneti vagy végleges megvonásáról dönteni.
A kiállított tájékoztatóért és a felszólításokért 1000 Ft díjat számolunk fel alkalmanként költségként, melyet a vevő a kamatokkal együtt megtéríteni köteles.

7. Minőségi kifogások

A szállító vállalja minőségi- és gyártási hibamentes termék leszállítását.
A megrendelő köteles az árut annak átvételekor minőségi és mennyiségi szempontból megvizsgálni.

Abban az esetben, ha a megrendelő minőségi vagy mennyiségi hibát fedezne fel a leszállított termékben, akkor erről a szállítót haladéktalanul írásban értesítenie kell. A szállító vállalja a minőségi hiba feltárását és kivizsgálását az arról kapott értesítéstől számított legkésőbb 8 munkanapon belül.

A szállító nem vállal felelősséget a leszállított termék minőségére abban az esetben, ha a megrendelő az áru átvétele, raktározása valamint felhasználása során nem tartja be az általánosan ismert szakmai szabályokat és előírásokat. A megrendelő kérésére a szállító felvilágosítást ad a megrendelt termék tárolására, kezelésére és felhasználására vonatkozóan.
Minőségi kifogást legkésőbb az áru átvételét követő 30 napon belül tehet a megrendelő, ezen határidő után a megrendelő a minőségi hiányosságokból eredő igényeitől elesik.
A termékekkel szemben emelt kifogások esetén a megrendelőnek az írásos reklamációban hivatkoznia kell a termékek jelöléseire, pontosan be kell azonosítania, hogy mely tételekre vonatkozik a kifogás és milyen mennyiséget érint az.
A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága nem mentesíti a megrendelőt az ellenérték megfizetése alól.
A jogos reklamációból eredő kárigényeket külön elszámolás alapján rendezi a szállító.
A szállított termékek minőségi paramétereit technikai paramétertáblázat, specifikáció tartalmazza. Az egyes paraméterekben előfordulnak +/- tolerancia értékek, ami azt jelenti, hogy a minőség a megengedett határértékeken belül eltérhetnek a standardtól.
Ezeket a toleranciákat figyelembe kell venni a minőségi kifogás bejelentése előtt.
Amennyiben a megrendelő a kifogásolt terméket nem tudja bemutatni a szállítónak, esetleg a termék feldolgozásra, felhasználásra kerül, akkor a szállítónak nem áll módjában érvényesíteni a reklamációt.
A szállító a megrendelő kérésére minőségi tanúsítványt, gyártóműi nyilatkozatot tud kiadni.

8. Felelősségvállalás

A szállított mennyiség 3%-a alatti minőségi reklamáció nem érvényesíthető.
A szállító felelőssége minden esetben korlátozódik a hibás termékre vonatkozó cserére vagy árengedményre. Mennyiségi hiány vagy minőségi kifogás miatt a megrendelő nem jogosult a szállítmány átvételének megtagadására.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem küldi meg a szállítónak a jelen Ászf aláírt példányát, illetve a szállítói szerződést aláírva, akkor az ebből eredő késedelmes szállítás vagy meghiúsult szállításból eredő károkért a szállító sem jogi, sem anyagi, sem erkölcsi felelősséggel nem tartozik.

A szállító nem vállal felelősséget azon jogok, szabadalom, megnevezések, minta vagy hasonló szellemi tulajdonjogok megsértéséért, melyeknek oka a megrendelő megrendelése volt.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállító nem vállal felelősséget a megrendelő bármely okból (mennyiségi, minőségi teljesítésből eredő) üzleti vagy kereskedelmi veszteségéért, illetve nyereségének elmaradásáért.

9. Egyéb rendelkezések

A szállító vállalja, amennyiben a vevő a teljesítést követő négy munkanapon belül kiegyenlíti a számla ellenértékét, hogy részére skontót biztosít. A skontó mértéke szerződésenként eltérő lehet, ezért annak mértékéről az adott szerződés rendelkezik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó jogszabályai az irányadóak.
A felek vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor kikötik a Komárom-Esztergom Megyei Központi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződés hatálya annak cégszerű aláírásától kezdődően a szállító teljesítéséig tart.

Egyéb megállapodásokat, kiegészítéseket, változásokat, megegyezéseket - amennyiben van ilyen - jelen szerződés elválaszthatatlan részének kell tekinteni és minden esetben írásba kell foglalni.
Ebben az esetben az itt szereplő új feltételek lesznek érvényesek akkor is, ha az ok a jelen ÁSZF valamelyikével ellentétesek.

Esztergom-Kertváros, 2013. október 01.

 

Letöltés:
aszf-magyar-granpapir.pdf